×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

INFORMACJA dla właścicieli i użytkowników nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA!

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gmina jest zobowiązana do prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat, oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 6 ust. 5a ww. ustawy). Co najmniej raz na dwa lata każda nieruchomość niepodłączona do sieci kanalizacyjnej powinna zostać poddana tej kontroli.

Jednocześnie przypominam Państwu, że na terenie gminy nadal przeprowadzana jest kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lesznowola, oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę (np. rachunek, faktura).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Natomiast w przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata, co powinno zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić niezwłocznie.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma bezwzględny obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci (obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Kontrola nieruchomości w gminach jest ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska i przestrzegania przepisów. Właściciele nieruchomości powinni być przygotowani na możliwość kontroli i upewnić się, że przestrzegają wszystkich wymagań dotyczących prawidłowego i zgodnego z prawem usuwania nieczystości. Uniknięcie kontroli może skutkować karami finansowymi, dlatego warto działać zgodnie z prawem, a przede wszystkim dbać o ekologię.

Pliki do pobrania:

Skip to content