×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Aktualnie trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ul. Jedności i ul. Żytniej,w części obrębu Janczewice.

Zmiana MPZP dla tego obszaru wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz dostosowania procedury planistycznej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Obecnie w przeważającej części są to tereny porolnicze, a zabudowania znajdują się wzdłuż głównych dróg. Projekt planu przewiduje powstanie na tym obszarze zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i usługowej.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu (ponowne wyłożenie) i można się z nim zapoznać do 16 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola. W wersji elektronicznej projekt dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce Gospodarka Przestrzenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Na dyskusję publiczną zapraszamy w dniu 10.03.2022 r. o godz. 16. 30. Dyskusja odbędzie się on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby chętne do udziału w dyskusji prosimy o wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: rup@lesznowola.pl, w terminie do dnia 10.03.2022 r. do godz. 12.00.

Link do strony z wyłożonym projektem mpzp dla części obrębu Janczewice:

Skip to content