×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Program ten skierowany jest wyłącznie do właścicieli lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych i nie posiadają centralnego systemu ogrzewania oraz korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe, a roczne dochody  właściciela takiego lokalu mieszkalnego nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Właściciel lokalu mieszkalnego posiadać musi tytuł prawny do lokalu wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 31 grudnia 2022 r. Deklaracje składać można osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy albo drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@lesznowola.pl

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej, a także zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Program „Ciepłe Mieszkanie” wspierać będzie zastosowanie w tego typu budynkach:

1/ kotła gazowego kondensacyjnego,

2/ kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

3/ ogrzewania elektrycznego,

4/ pompy ciepła powietrze/woda,

5/ pompy ciepła powietrze/powietrze,

6/ podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

7/ wymianę okien i drzwi.

Po złożeniu wniosku przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po uzyskaniu środków finansowych,
dotacja przekazywana będzie poszczególnym wnioskodawcom, zgodnie z zawartymi umowami.

W zależności od dochodów wnioskodawcy maksymalna kwota dofinansowania wynieść może 30, 60 lub 95 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach  programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Intensywność dofinansowania zależy zatem od osiąganych przez wnioskodawcę dochodów i określona została na poziomie podstawowym, podwyższonym
lub najwyższym.

Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł,
ale przekracza wartość 1673 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2342 zł
(w gospodarstwie jednoosobowym) na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie. Wielkość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych.

Poziom podwyższony – miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie:

a/ 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

b/ 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wielkość dofinansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych.

Poziom najwyższy – miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie:

a/ 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

b/ 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wielkość dofinansowania wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie mieszkańca, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Więcej szczegółowych informacji uzyskać można pod następującym adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Poniżej zamieszczona zostaje wstępna deklaracja (z obowiązkiem informacyjnym z art. 13 RODO) do wypełnienia przez mieszkańca Gminy Lesznowola, który chce skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Pliki do pobrania:

Skip to content