×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 06.05.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola przeznaczonych
do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy – Cityboard Media Sp. z o.o.

1) Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 20 mstanowiący część nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1/268 oraz 233, obręb KPGO Mysiadło, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00020924/9,

2) Przeznaczenie nieruchomości – grunt, na którym usytuowane są 2 nośniki reklamowe,

3) Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,

4) Okres najmu – 1 rok,

5) Wysokość czynszu najmu – 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,

6) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Skip to content