×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach 18.09.2023 r. – 10.10.2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola o godzinie 1530.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2023 r. w następujący sposób:

  • bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy Urzędu;
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola;
  • drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Pliki do pobrania:

Skip to content