×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego na terenie działek 48/3, 49/4, 52/2, 52/3 w m. Wola Mrokowska.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 22.02.2022 r.
 
RSR.6220.30.2021.2022.WD.8
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 02.12.2021 r., znak: RSR.6220.30.2021.WD, złożonego przez aFParchitekci Sp. z o.o. Sp. k. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz segmentami biurowo – socjalnymi, na terenie działek 48/3, 49/4, 52/2, 52/3, obręb 0030 Wola Mrokowska, gm. Lesznowola, województwo mazowieckie, zostało zakończone. Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
 
Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.
 
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta
 

Pliki do pobrania

Zawiadomienie Wójta Gminy Lesznowola z 22 lutego 2022 roku

Skip to content