×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 6 min.

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1), nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Powyższy przepis wszedł w życie mocą ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648) w dniu 23.09.2021 r. W myśl art. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021) za gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Zgodnie z powyższym maksymalna miesięczna wysokość opłaty wynosi:

W okresie

Maksymalna wysokość opłaty za gospodarstwo domowe wynosi

od 1 września 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

149,68 zł

od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

160,83 zł

od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

175,48 zł

208,91 zł

Na podstawie art. 6m ust. 2 ww. ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy nastąpi:

  • zmiana ilości zużytej wody;
  • zmiana danych stanowiących podstawę do zwolnienia z całości lub części opłaty (na podst. Karty Dużej Rodziny lub niskiego dochodu/opieka GOPS);
  • zmiana w zakresie posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów;
  • zmiana max. kwoty opłaty.

Składający deklarację zmieniającą lub korektę deklaracji załącza rachunki za wodę. Do deklaracji zmieniającej kopie rachunków zawierających zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy do korekty deklaracji rachunki za okres korygowany.

Przy składaniu pierwszej deklaracji zakładamy 3 m3 na osobę a następnie po otrzymaniu rachunków korygujemy złożoną deklarację.

Deklarację zawierającą zwolnienie na kompostownik lub KDR można złożyć tylko od daty bieżącej.

Deklarację składamy:

  • osobiście do Kancelarii Urzędu (Lesznowola ul. Gminna 60);
  • osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Łazy ul. Przyszłości 8);
  • listem poleconym;
  • przez platformę ePUAP. Obowiązkowo każdy załączony dokument trzeba podpisać cyfrowo, tak zwaną podpisywarką umieszczoną na platformie ePUAP.

Dla nieruchomości jednorodzinnych:

W poz. 53 wpisujemy iloczyn stawki opłaty i ilości zużywanej wody. Jeśli wysokość obliczonej kwoty po odliczeniu zwolnień na kompostownik i/lub Kartę Dużej Rodziny jest większa niż 208,91 zł, to wpisujemy w poz. 66 kwotę miesięcznej opłaty w wysokości 208,91 zł. Jeśli wynik jest mniejszy przepisujemy wartość wyliczoną.

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, korzystający z 9% zwolnienia na kompostownik, nie oddaje odpadów biodegradowalnych tj. BIO i zielonych.

Dla nieruchomości wielolokalowych:

Zarządzający nieruchomością wielolokalową, aby skorzystać z ograniczenia maksymalnej wysokości opłaty, dostarcza razem z wypełnioną deklaracją wyliczenia dla każdego lokalu nieruchomości wielolokalowej, w którym wykazuje ilości zużywanej wody dla poszczególnych lokali. Przy obliczeniu miesięcznej opłaty stosuje tę samą zasadę dla poszczególnych lokali jak dla nieruchomości jednorodzinnych a następnie sumuje wartości opłat z poszczególnych lokali. Z tym, że zwolnienia dotyczą tylko KDR i pomocy społecznej.

Deklaracje obowiązujące od 26 maja 2022 r.

Pliki do pobrania:

Skip to content