×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

W dniu 31 marca 2022 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2022, poz. 377) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. w wysokości – 2061,93 zł.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie kwota przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę wchodzi w życie od 31.03.2022 r.

W związku z powyższym maksymalna kwota opłaty za odpady komunalne określona w art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 31.03.2022 r. wynosi 160,83 zł. Co oznacza, że od 1 marca 2022 r. kwota ta może maksymalne wynosić 160,83 zł w jednym gospodarstwie domowym, ponieważ jest to opłata miesięczna. Właściciel nieruchomości, aby skorzystać z tego zwolnienia powinien złożyć deklarację a kwota nowej opłaty obowiązuje od dnia zgodnie z zapisem art. 6m ust. 2 ww. ustawy.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć miesięczną kwotę opłaty na formularzu deklaracji i dostarczyć ją do Wójta.

  • Składający zmianę danych w deklaracji na formularzu zaznacza poz. 6 i datę bieżącą w poz. 7.
  • Składający pierwszą deklarację zaznacza poz. 4 i wpisuje datę zamieszkania na nieruchomości w poz. 5.
  • W przypadku korekt deklaracji zaznaczamy poz. 8 i wpisujemy daty w poz. 9 oraz poz. 10 tj. przedział czasowy, którego dotyczy korekta w przeszłości (nie wpisujemy dat z przyszłości) i załączmy faktury za wodę obejmujące ten przedział.
  • Składający zmianę danych w deklaracji w poz. 51 wpisuje z faktury za wodę średnie zużycie wody za ostanie 12 miesięcy.
  • Składający pierwszą deklarację wpisuje do czasu otrzymania rachunku za wodę iloczyn: 3 m3 i ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości. Po otrzymaniu rachunku za wodę koryguje dane w deklaracji.
  • W poz. 53 wpisujemy iloczyn ilości zużywanej wody i stawki opłaty.
  • Mieszkańcy pragnący skorzystać ze zwolnień uzupełniają poz. 56 – 65;
  • Obowiązkowo uzupełniamy MIESIĘCZNĄ KWOTĘ OPŁATY w poz. 66, od kwoty z poz. 53 odejmujemy ewentualne zwolnienia, jeśli wyliczona wartość jest większa niż aktualnie obowiązująca maksymalna kwota opłaty dla jednego gospodarstwa domowego 160,83 zł, to wpisujemy 160,83 zł. Jeśli wyliczona kwota po odjęciu zwolnień jest mniejsza niż 160,83 zł, to wpisujemy wyliczoną wartość.

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, może skorzystać z 9% zwolnienia na kompostownik, ale nie może oddawać odpadów biodegradowalnych tj. BIO i zielonych.

Deklarację zawierającą zwolnienie na kompostownik lub KDR można złożyć tylko od daty bieżącej.

Dla nieruchomości jednorodzinnych:

Jeśli wartość różnicy pomiędzy: iloczynem stawki opłaty i ilości zużywanej wody z poz. 57 a ewentualnym zwolnieniem na postawie prowadzonego kompostownika na nieruchomości jednorodzinnej i Kartą Dużej Rodziny jest większa niż 160,83 zł, to należy wpisać kwotę miesięcznej opłaty w wysokości 160,83 zł. Jeśli wynik jest mniejszy przepisujemy wartość wyliczoną.

Dla nieruchomości wielolokalowych:

Zarządzający nieruchomością wielolokalową, aby skorzystać z ograniczenia maksymalnej wysokości opłaty, dostarcza razem z wypełnioną deklaracją wyliczenia dla każdego lokalu nieruchomości wielolokalowej, w którym wykazuje ilości zużywanej wody dla poszczególnych lokali. Przy obliczeniu miesięcznej opłaty stosuje tę samą zasadę dla poszczególnych lokali jak dla nieruchomości jednorodzinnych
a następnie sumuje wartości opłat z poszczególnych lokali. Z tym, że zwolnienia dotyczą tylko KDR i pomocy społecznej.

Deklarację zmieniającą razem z kopią rachunków zawierających zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy lub pierwszą deklarację składamy do Kancelarii lub listem poleconym lub przez platformę ePUAP. Przy przesyłaniu przez platformę ePUAP, każdy załączony dokument trzeba podpisać cyfrowo, tak zwaną podpisywarką umieszczoną na platformie ePUAP.

Deklaracje obowiązujące od 26 maja 2022 r.

Pliki do pobrania:

Skip to content